سر دوز

چرخ خیاطی سر دوز خانگی

چرخ های سر دوز خانگی به سه دسته 3نخ /4 نخ / 5نخ تقسیم بندی می شوند .

سر دوز 

جستجوی پیشرفته