کاتالوگ

نازک دوز

چرخ خیاطی صنعتی راسته ی نازک دوز

چرخ خیاطی صنعتی راسته ی نازک دوز برای دوخت پارچه هایی ظریف مانند حریر استفاده می شود که پارچه نخ کش یا جمع یا پاره نشده و دوخت تمیزی در اختیار خیاط قرار دهد.

نازک دوز 

جستجوی پیشرفته